Декларация за поверителност на Креативни решения ООД

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (EС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни и относно свободното движение на такива данни. В тази връзка Креативни решения ООД извърши съответни промени в организацията на своята работа и в начина, по който се обработват вашите данни.